Uživatelské podmínky

Licenční podmínky

pro užití počítačového programu „Firma jako tým“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) obchodní společnosti Focus agency s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 262 12 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80183 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě licenční smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nabyvatel“), ohledně počítačového programu nazvaného „Firma jako tým“, jež je určen pro zařízení s operačním systémem „Android“ společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké a pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen „software“ a „licenční smlouva“).

1.2. V případě, že před uzavřením licenční smlouvy došlo k uzavření zvláštní smlouvy ohledně užívání software a serverového počítačového programu komunikujícího se software mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem nabyvatele (či jinou osobou, se kterou je nabyvatel v obdobném smluvním vztahu) (dále jen „hlavní smlouva“), licenční smlouva nevzniká, přičemž užívání software nabyvatelem upravuje hlavní smlouva.

1.3. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy. Licenční smlouva a licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.

1.5. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může licenční podmínky také v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna licenčních podmínek bude nabyvateli oznámena elektronickou poštou či zobrazena v rámci software. Změnu licenčních podmínek může nabyvatel odmítnout a licenční smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

2.1. Registraci u poskytovatele provede nabyvatel vyplněním údajů v registračním formuláři v rámci software a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „žádost o registraci“), a to v návaznosti na zhotovení rozmnoženiny software do zařízení nabyvatele. Při registraci je nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli bude nabyvateli software zprovozněn. Umožněním užití software nabyvateli je licenční smlouva uzavřena.

2.2. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek).

2.3. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí nabyvatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

3.1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 licenčních podmínek.

3.2. Licence k software je poskytována bezúplatně. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.2 a čl. 8.1 obchodních podmínek.

3.3. Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit, a to zejména v důsledku úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn software.

4. LICENCE K SOFTWARE

4.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.

4.2. Licence je poskytována bez územního omezení (čl. 4.4).

4.3. Nabyvatel je oprávněn software užít zhotovením rozmnoženiny software (instalace) na jeho zařízení. Nabyvatel je tak zejména oprávněn zhotovit rozmnoženinu, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti zařízení nabyvatele.

4.4. Licence k software uzavřena dobu trvání licenční smlouvy (čl. 8). Do doby uzavření licenční smlouvy je nabyvatel oprávněn software užít v rozsahu nezbytném pro učinění kroků vedoucích k uzavření licenční smlouvy.

4.5. Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

4.6. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele.

4.7. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy (licenčních podmínek) a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno.

4.8. Nabyvatel není povinen licenci k software využít.

4.9. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence k software, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

4.10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.

5. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM

5.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně užít software.

5.2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, nabyvatel není oprávněn provádět změny a dekompilaci software.

5.3. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele.

5.4. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele nebo jiných osob.

5.5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu operačním systémem). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY

6.1. Není-li smluveno jinak, řídí se práva z vadného plnění poskytovatele zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a, pokud je nabyvatel spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá nabyvateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak. Nabyvatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady software u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 10.8).

6.2. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činností, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám.

6.3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.

6.4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.

6.5. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

6.6. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění (vady software), nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy je omezena výší 100,- Kč. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plnění (vad software) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši 100,- Kč.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel není ve vztahu k nabyvateli, který je spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní adrese (čl. 10.8). Informaci o vyřízení stížnosti nabyvatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu nabyvatele.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z licenční smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a nabyvatelem z licenční smlouvy.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku licence k software odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde nabyvatelem.

8. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

8.1. Licenční smlouva zaniká v případě, že dojde k uzavření hlavní smlouvy. V případě, že k uzavření hlavní smlouvy nedojde, licenční smlouva zaniká uplynutím tří (3) týdnů od okamžiku uzavření licenční smlouvy.

8.2. Nabyvatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může nabyvatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 licenčních podmínek.

8.3. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek), zasáhne do autorských práv k software či poruší jiné obecně závazné právní přepisy.

8.4. Poskytovatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit kdykoliv také v případě, kdy se rozhodne ukončit provoz software. V takovém případě bude poskytovatel nabyvatele informovat o svém odstoupení od licenční smlouvy zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Poskytovatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není nabyvatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

10.3. Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se vylučuje použití ustanovení § 1763 občanského zákoníku.

10.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z licenční smlouvy třetí osobě, s čímž nabyvatel souhlasí.

10.5. Nedílnou součást licenčních podmínek tvoří:

10.5.1.Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od licenční smlouvy spotřebitelem.

10.6. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.7. Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@firmajakotym.cz, telefon +420 602 119 126.

V Praze dne 20. 9. 2020 Focus agency s.r.o.

Příloha č. 1 obchodních podmínek – Formulář pro odstoupení od licenční smlouvy spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od licenční smlouvy.

Adresát (poskytovatel):

Focus agency s.r.o.

se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 262 12 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80183

tímto nabyvatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne

Jméno a příjmení nabyvatele(lů):

Bydliště nabyvatele(lů):

Datum:

Podpis nabyvatele(lů): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)